DARMOWA DOSTAWA NA TERENIE NIEPOŁOMIC (+ okolice) -przy zamówienieu na kwotę 149 zł

Brak produktów w koszyku.

Reklamacje

WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTU, ODSTĄPIENIE

 • 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Produktów zgodnie ze złożonym Zamówieniem, bez wad ilościowych i jakościowych. 
 • 2. W razie niezgodności dostarczonych Produktów ze złożonym Zamówieniem, uszkodzeniem Produktów w transporcie, lub stwierdzeniem innej wady, Klient winien powiadomić o tym niezwłocznie Sprzedawcę, kierując wiadomość na adres: biuro@cukierniaiwona.pl.
 • 3. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Produktów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
 • 4. W każdym przypadku stwierdzenia wady Produktu, Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą i po uzgodnieniu z nim może odesłać otrzymany Produkt na adres Sprzedawcy tj. Cukiernia Iwona ul. Na Grobli 2D, 32-005 Niepołomice.
 • 5. W celu potwierdzenia zgodności dostarczonych Produktów ze złożonym Zamówieniem, Sprzedawca zaleca Klientom sprawdzenie Zamówienia 
 • w momencie jego dostawy lub odbioru, w obecności osoby wydającej Zamówienie (dostawcy lub osoby w sklepie stacjonarnym). 
 • W razie niezgodności dostarczonych Produktów ze złożonym Zamówieniem lub ich uszkodzeniem w transporcie, zaleca się Klientowi odmowę odbioru Zamówienia. W takim przypadku spisany zostanie protokół niezgodności i wszczęte zostanie postępowanie reklamacyjne. 
 • Z niniejszych zaleceń Sprzedawcy Klient nie musi korzystać, ani się nim kierować, a brak skorzystania nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zaleceń. 
 • 6. Wszelkie reklamacje wynikające z tytułu niezgodności dostarczonych Produktów ze złożonym Zamówieniem lub z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną można składać poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@cukierniaiwona.pl.
 • 7. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej przekazania Sprzedawcy drogą mailową. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Klientowi na adres przez niego wskazany. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 • 8. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zwraca Klientowi należność za zareklamowany wadliwy Produkt w terminie do 14 dni, licząc od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w formie wskazanej przez Klienta.
 • 9. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów Produktów przesłanych za pobraniem.
 • 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość Produktów, jeżeli ich jakość uległa pogorszeniu już po dostarczeniu Produktów Klientowi, jak również z przyczyn od niego niezależnych dotyczących siły wyższej, oraz z przyczyn leżących po stronie Klienta (tj. Produkty żywności łatwopsujące się; Produkty świeże o krótkich terminach ważności, w sytuacji gdy Klient nie przechowywał tych Produktów zgodnie z ich właściwością).
 • 11. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Zamówienia złożonego i zapłaconego w Sklepie Internetowym, tj. posiadającego status „Zamówienie przyjęte” (odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa) w przypadku zamówienia Produktów:
 • ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia (np. artykuły spożywcze, produkty garmażeryjne, pieczywo, ciasta itp.),
 • które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami i nie mogą zostać zwrócone, 
 • które są wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służą zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb (tj. torty, ciasta wykonane na zamówienie Klienta),
 • są dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (tj. zapakowane ciasta, produkty garmażeryjne).
 • 12. W przypadku innych Produktów, niż wymienione w pkt IX. 11) Klient może od Zamówienia (umowy sprzedaży zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa) odstąpić bez podania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu (w formie elektronicznej) w terminie 14 dnia kalendarzowych. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest do pobrania ze strony UOKIK https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php 
 • (oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa) na adres: biuro@cukierniaiwona.pl, przed upływem terminu do odstąpienia.
 • 13. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Klientowi. Sprzedawca dokona ww. zwrotu w taki sam sposób, w jaki została dokonana pierwotna transakcja sprzedaży, chyba że Klient wyda inną dyspozycję, podając na piśmie numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu płatności. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

 • 1. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku 
 • o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej UOKIK.
 • 2. Skorzystanie z pozasądowych form rozstrzygania sporów ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 • 3. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. 
 • 4. W przypadku Klienta będącego konsumentem, istnieje również możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 • 5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz procedur, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Kraków, Niepołomice, Wieliczka